【PP】perak pengurusan perniagaan trial and spoted questions(2007)

向下

【PP】perak pengurusan perniagaan trial and spoted questions(2007) Empty 【PP】perak pengurusan perniagaan trial and spoted questions(2007)

帖子 由 Giraffe 于 周日 七月 26, 2009 11:08 am

Bahagian A [ 50 markah]
Jawab semua soalan.
1. (a) Nyatakan enam faktor persekitaran tugas yang mempengaruhi pemiagaan [3]
(cool.gif Senaraikan lima aktiviti perniagaan pengeluaran. [ 2 ½ ]
© Jelaskan gaya kepimpinan yang sesuai untuk diaplikasikan kepada pekerja
berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. [3]
(d) Nyatakan dua keburukan dalam mengamalkan pemusatan kuasa. [2]
(e) Berikan maksud pampasan berikut bagi seorang pekerja yang akan bersara
i. gratuiti
ii. pencen
[2]
(f) Senaraikan elemen-elemen dalam pengurusan logistik. [2 ½ ]
(g) Huraikan maksud CAD (Computer Aided Design). [2]
(h) Syarikat Yaroz telah mendapat kredit dagangan suatu belian seperti berikut "2/15,bersih30"
i. Huraikan maksud terma kredit dagangan tersebut
ii. Sekiranya Syarikat Yaroz membayar belian tersebut pada hari yang
terakhir, berapakab kos lepas yang ditanggung ? (Ambil kira 365 hari
setahun)
[3]
(i) Berikan empat prinsip penting inovasi di dalam proses pembuatan keputusan. [2]
(j) Terangkan maksud membuat keputusan kuantitatif dan kualitatif. [3]
2 (a) Huraikan matriks porfolio perniagaan yang dihasilkan oleh Kumpulan
Rundingan Boston. [5]
(cool.gif (i) Jelaskan langkah-langkah dalam proses pemasaran. [6]
(ii) Huraikan empat faktor yang meinpengaruhi gelagat pengguna dalam
keputusan membeli pakaian. [8]
© Satu daripada akiviti dalam pemasaran ialah promosL Huraikan elemen- [6]
elemen dalam campuran promosi.

Bahagian B [ 50 markah ]
Jawab dua soalan sahaja.
3 (a) (i) Lakarkan gambar rajah proses perniagaan. Berdasarkan rajah
tersebut, terangkan bagaimana proses perniagaan syarikat pengeluar
tayar kereta. [10]
(ii) Sebagai sektor swasta, Jelaskan lima sumbangan syarikat tayar tersebut kepada negara. [5]
(cool.gif Huraikan tayar kereta yang digunakan oleh pengguna akhir berkembang
mengikut tahap berikut:
i. Primer
ii. Sekunder
iii. Tertiar [6]
© Bagaimana persekitaran teknologi dapat mempengaruhi perkembangan perniagaan tayar [4]
4 (a) Selain daripada autoriti lini dan staf terangkan mana-mana empat konsep pengorganisasian. [6]
(cool.gif (i) Bincangkan fimgsi seorang Pengurus besar disebuah bank perdagangan. [10]
(ii) Seorang pengurus besar mestilah cekap dan berkesan dalam
mengurnskan syarikanya. Huraikan kcberkesanan dan kecekapan dalam
pengurusan. [3]
© Jelaskan peranan seorang pengurus sebagai penyelesai masalah. [6]
5. (a) Perancangan tanpa kawalan adalah tidak berguna. Bincangkan
pemyataan ini dari sudut kepentingan perancangan dan kawalan. [9]

(cool.gif Jelaskan lima ciri kawalan berkesan. [10]
© Syarikat Minyak Gamat menjual minyak gamat yang dibotolkan dengan harga
RM 36.00 sedozen. Kos tetap ialah KM 1000.00 sebulan dan kos berubah iaiah
RM 2 sebotol.
i. Berapa botolkah perlu dijual sebulan untuk mencapai Titik Pulang modal,
ii. Berapa botolkah yang perlu dijual untuk mendapat untung RM 1000.00 sebulan.
iii. Lakarkan graf bagi menggambarkan Titik Pulang Modal berkenaan. [6]
6. (a) Syarikat Emex Bhd adalah pengeluar barang elektrik khusus dalam pengeluaran radio dan televisyen.
Jelaskan dua alat kawalan kualiti berikut yang boleh diambil oleh
Syarikat Emex Bhd untuk memastikan keluarannya menepati piawai yang
telah ditetapkan
i. SPC (Statistic Process Control)
ii. Pemeriksaan [8]

(cool.gif Nyatakan kandungan di dalam penyata kewangan di bawah.
i. Penyata Pendapatan
ii. Kunci Kira-kira
iii. Penyata Aliran Dana [5]

© Jelaskan empat kumpulan pengguna penyata kewangan syarikat serta tujuan mereka menggunakannya [6]
(d) MHS Berhad telah menerbitkan saham sebanyak 700 000 unit saham pada
tahun 2005 dan 1 200 000 unit saham pada tahun 2006. Nilai par sesaham
RM1.00. Syarikat ini mendapat keuntungan selepas cukai sebanyak RM 300
000 pada tahun 2006. Kos barang dijual sebanyak RM 2 080 000 dan
belanja sebanyak RM 720 000 pada tahun 2006.
i. Hitung akaun ekuiti Syarikat MHS Berhad pada tahun 2006
ii. Hitung jualan syarikat ini, jika cukai syarikat dibayar sebanyak
iii. RM 100 000
iv. Kira perolehan sesaham
[6]
7. (a) Encik Ahmad seorang graduan lepasan universiti tempalan, baru
menerima tawaran kerja sebagai seorang pengawai di Syarikat ABC.
Jelaskan kemahiran-kemahiran pengurusan yang perlu ada pada En. Ahmad.
[10]

(cool.gif Huraikan lima kaedah organisasi yang boleh diambil oleh pihak majikan untuk mengurus ketegangan di tempat kerja. [10]
© Berikut adalah sampel markah yang diambil secara rawak dari
sekumpulan pelajar yang menduduki ujian bagi mata pelajaran Pengajian
Perniagaan.
49, 59,71,66,35,14,18,20, 21,47, 88,71,73,15,90
Berdasarkan data diberi hitungkan:
i. Min
ii. Mod
iii. Median
iv. [5] [6]
v. Julat
vi. Sisihan piawai

[5]

8. (a) Jelaskan bagaimana punca ketegangan dari sudut kerja. [6]
(cool.gif Berdasarkan kepada faktor kejayaan seimbang, cadangkan bagaimana pihak
pengurusan menyelesaikan masalah ketegangan di tempat kerja. [12]
© Huraikan lima tabii orang berjaya mengikut Stephen R_Covey [7]
Giraffe
Giraffe
校长
校长

帖子数 : 542
学分 1018
来自 : johor
注册日期 : 09-07-22
年龄 : 27

查阅用户资料 http://thestudents.forumotion.com

返回页首 向下

返回页首


 
您在这个论坛的权限:
不能在这个论坛回复主题